Tìm kiếm khóa học

Khóa học hiểu biết về di truyền học

  • Số học sinh tham gia: 0
  • Giáo viên: Hoàng Anh Thư
  • Phát hành: 2018-03-27 03:14:27
  • Cấp độ: Bắt đầu
  • Duration:
  • Giá:
Giấy chứng nhận:

Phải hoàn thành tất cả các bài học

Miễn phí cho thành viên

Mô tả

Vào giai đoạn sơ khởi của ngành di truyền, Di truyền là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các tính trạng hay kiểu hình của các sinh vật được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Ví dụ có những tính trạng bệnh, ví dụ bệnh bạch tạng, tính trạng màu mắt, tính trạng màu sắc của hạt…, làm thế nào được truyền qua các thế hệ.
Dần dần, các nhà di truyền học khám phá ra các tính trang, hay hình dạng là do các gene trên chuỗi DNA quy định. Nên nói một cách khái quát, di truyền là ngành nghiên cứu về gene, về bộ gene của những sinh vật, các gene quy định thông tin di truyền đó có chức năng gì, hoạt động như thế nào, sự đa dạng về thông tin di truyền, sự truyền các thông tin di truyền đó qua các thế hệ, ảnh hưởng thế nào đến kiểu hình của một sinh vật.
Hiện nay di truyền được phân nhánh ra di truyền phân tử, di truyền quần thể, di truyền tiến hoá, di truyền số lượng, bệnh học di truyền.

Giá

Miễn phí cho thành viên
Miễn phí cho thành viên